صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۲۰۸,۴۹۹,۷۷۴,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۳,۷۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۷۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱,۲۴۳,۷۰۳ ۱,۲۴۱,۷۰۰ ۱,۲۴۱,۷۰۰ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۸,۴۹۹,۷۷۴,۶۷۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱,۲۶۷,۷۰۶ ۱,۲۶۵,۶۷۱ ۱,۲۶۵,۶۷۱ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۲۸,۳۵۵,۷۷۵,۳۸۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱,۲۷۰,۳۱۶ ۱,۲۶۸,۲۷۹ ۱,۲۶۸,۲۷۹ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۴۱,۳۹۵,۰۹۹,۶۵۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱,۲۲۳,۹۴۰ ۱,۲۲۱,۹۷۴ ۱,۲۲۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۹,۸۶۹,۶۱۶,۶۶۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱,۲۴۷,۶۲۹ ۱,۲۴۵,۶۲۸ ۱,۲۴۵,۶۲۸ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۲۸,۱۳۹,۹۹۸,۳۵۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۲۴۷,۶۶۹ ۱,۲۴۵,۶۶۸ ۱,۲۴۵,۶۶۸ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۲۸,۳۳۷,۶۰۰,۲۲۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱,۲۴۷,۷۰۸ ۱,۲۴۵,۷۰۷ ۱,۲۴۵,۷۰۷ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۲۸,۵۳۵,۲۰۲,۲۹۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱,۳۰۴,۱۳۸ ۱,۳۰۲,۰۵۲ ۱,۳۰۲,۰۵۲ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۱۰,۲۶۰,۵۸۲,۰۳۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱,۳۰۴,۱۷۹ ۱,۳۰۲,۰۹۳ ۱,۳۰۲,۰۹۳ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۱۰,۴۶۶,۲۴۲,۵۳۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱,۳۴۰,۵۹۷ ۱,۳۳۸,۴۵۵ ۱,۳۳۸,۴۵۵ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۷۲,۲۸۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱,۳۱۴,۳۷۶ ۱,۳۱۲,۲۷۲ ۱,۳۱۲,۲۷۲ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۶۱,۳۶۰,۹۵۵,۰۴۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱,۳۷۸,۰۴۸ ۱,۳۷۵,۸۵۳ ۱,۳۷۵,۸۵۳ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۷۹,۲۶۲,۹۴۵,۱۶۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱,۳۷۸,۰۹۱ ۱,۳۷۵,۸۹۶ ۱,۳۷۵,۸۹۶ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۷۹,۴۷۹,۰۹۶,۱۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱,۳۷۸,۱۳۵ ۱,۳۷۵,۹۳۹ ۱,۳۷۵,۹۳۹ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۷,۳۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱,۳۸۳,۴۹۳ ۱,۳۸۱,۲۹۱ ۱,۳۸۱,۲۹۱ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۶,۴۵۶,۲۳۰,۲۴۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱,۳۴۷,۱۸۶ ۱,۳۴۵,۰۳۸ ۱,۳۴۵,۰۳۸ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۵,۱۹۰,۷۲۶,۳۸۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱,۳۴۷,۱۸۱ ۱,۳۴۵,۰۳۴ ۱,۳۴۵,۰۳۴ ۰ ۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۵,۱۶۹,۳۱۳,۲۹۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱,۳۸۱,۰۰۹ ۱,۳۷۸,۸۱۶ ۱,۳۷۸,۸۱۶ ۰ ۰ ۵,۸۵۳,۸۲۱ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۹۴,۰۷۹,۹۸۹,۶۷۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱,۳۶۵,۵۶۸ ۱,۳۶۳,۴۰۰ ۱,۳۶۳,۴۰۰ ۰ ۰ ۵,۸۵۳,۸۲۱ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۱۷,۰۰۲,۰۸۷,۸۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱,۳۶۵,۶۱۰ ۱,۳۶۳,۴۴۳ ۱,۳۶۳,۴۴۳ ۰ ۰ ۵,۸۵۳,۸۲۱ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۱۷,۲۱۵,۵۶۵,۵۷۸
  مشاهده همه