صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۱۹۹,۰۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۸۰۰,۹۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۷۷۶,۴۹۲,۴۳۹,۲۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۸۹,۷۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸۸,۳۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۸,۳۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۹۸۹,۷۲۷ ۹۸۸,۳۲۸ ۹۸۸,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۷۷۶,۴۹۲,۴۳۹,۲۲۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱,۰۰۱,۳۲۳ ۹۹۹,۹۰۷ ۹۹۹,۹۰۷ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۶,۱۹۵,۶۵۱,۴۳۹,۳۵۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱,۰۰۱,۳۰۳ ۹۹۹,۸۸۷ ۹۹۹,۸۸۷ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۶,۱۹۴,۹۳۷,۳۵۴,۷۶۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱,۰۰۱,۲۸۳ ۹۹۹,۸۶۷ ۹۹۹,۸۶۷ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۶,۱۹۴,۲۲۵,۳۷۷,۰۴۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱,۰۰۰,۸۲۲ ۹۹۹,۴۱۰ ۹۹۹,۴۱۰ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۶,۱۷۷,۶۵۲,۷۰۳,۹۱۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱,۰۰۰,۷۹۳ ۹۹۹,۳۸۱ ۹۹۹,۳۸۱ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۶,۱۷۶,۶۱۳,۲۹۶,۰۴۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۹۸۲,۳۵۷ ۹۸۰,۹۷۳ ۹۸۰,۹۷۳ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۵۱۰,۲۶۹,۴۵۰,۸۹۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۹۸۲,۳۳۷ ۹۸۰,۹۵۳ ۹۸۰,۹۵۳ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۵۰۹,۵۴۳,۲۶۷,۲۸۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۹۸۴,۸۲۲ ۹۸۳,۴۳۶ ۹۸۳,۴۳۶ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۵۹۹,۴۰۷,۶۴۹,۸۴۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۹۸۴,۸۰۲ ۹۸۳,۴۱۶ ۹۸۳,۴۱۶ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۲۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۹۸۵,۰۱۴ ۹۸۳,۶۲۸ ۹۸۳,۶۲۸ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۶۰۶,۳۷۷,۲۰۹,۳۶۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۹۸۴,۴۵۱ ۹۸۳,۰۶۶ ۹۸۳,۰۶۶ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۵۸۶,۰۴۱,۰۹۸,۷۵۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۹۸۵,۷۰۴ ۹۸۴,۳۱۹ ۹۸۴,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۶۳۱,۳۷۴,۷۵۶,۸۶۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۹۸۰,۵۷۷ ۹۷۹,۱۹۷ ۹۷۹,۱۹۷ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۴۴۵,۹۸۷,۸۹۵,۱۶۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۹۸۱,۴۸۰ ۹۸۰,۰۹۵ ۹۸۰,۰۹۵ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۴۷۸,۴۸۷,۰۹۰,۳۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۹۸۱,۴۶۰ ۹۸۰,۰۷۴ ۹۸۰,۰۷۴ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۴۷۷,۷۳۹,۲۱۲,۶۰۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۹۸۱,۴۳۷ ۹۸۰,۰۵۱ ۹۸۰,۰۵۱ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۴۷۶,۹۰۲,۶۲۷,۷۴۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۹۸۱,۴۱۶ ۹۸۰,۰۳۱ ۹۸۰,۰۳۱ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۴۷۶,۱۵۸,۹۴۷,۶۹۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۹۸۰,۴۲۲ ۹۷۹,۰۳۸ ۹۷۹,۰۳۸ ۰ ۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۴۴۰,۲۱۰,۲۱۲,۰۲۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۹۸۷,۲۸۰ ۹۸۵,۸۸۶ ۹۸۵,۸۸۶ ۰ ۵۰,۳۳۰ ۱۵,۲۸۳,۹۹۶ ۰ ۵,۵۱۷,۳۲۹ ۳۶,۱۹۹,۰۲۳ ۳۵,۶۸۸,۰۹۴,۲۴۴,۹۸۷
  مشاهده همه