صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۲۲۱,۱۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۷۷۸,۸۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۴۲۱,۵۰۷,۴۱۳,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۷,۵۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۵,۹۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۵,۹۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱,۰۸۷,۵۹۱ ۱,۰۸۵,۹۸۱ ۱,۰۸۵,۹۸۱ ۰ ۰ ۱۴,۲۵۵,۴۸۰ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۲۲۱,۱۹۲ ۴۰,۴۲۱,۵۰۷,۴۱۳,۵۰۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱,۱۰۰,۱۰۰ ۱,۰۹۸,۴۶۹ ۱,۰۹۸,۴۶۹ ۰ ۴۲,۶۴۶ ۱۴,۲۵۵,۴۸۰ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۲۲۱,۱۹۲ ۴۰,۸۸۶,۳۳۸,۱۸۴,۸۳۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱,۱۰۶,۷۵۵ ۱,۱۰۵,۱۰۴ ۱,۱۰۵,۱۰۴ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۱۷۸,۵۴۶ ۴۱,۰۸۶,۱۶۵,۱۱۷,۹۲۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱,۱۲۶,۶۴۲ ۱,۱۲۴,۹۶۱ ۱,۱۲۴,۹۶۱ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۱۷۸,۵۴۶ ۴۱,۸۲۴,۴۲۶,۳۰۷,۶۴۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱,۱۲۶,۶۲۸ ۱,۱۲۴,۹۴۷ ۱,۱۲۴,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۱۷۸,۵۴۶ ۴۱,۸۲۳,۹۰۳,۸۴۶,۸۹۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱,۱۲۶,۶۱۴ ۱,۱۲۴,۹۳۳ ۱,۱۲۴,۹۳۳ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۱۷۸,۵۴۶ ۴۱,۸۲۳,۳۸۳,۴۴۷,۰۱۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۱۳۹,۰۹۳ ۱,۱۳۷,۳۹۴ ۱,۱۳۷,۳۹۴ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۱۷۸,۵۴۶ ۴۲,۲۸۶,۶۴۲,۶۵۷,۲۲۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۱۳۱,۹۸۵ ۱,۱۳۰,۲۹۸ ۱,۱۳۰,۲۹۸ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۲۳۵,۰۰۰ ۳,۴۶۶,۶۴۴ ۳۷,۱۷۸,۵۴۶ ۴۲,۰۲۲,۸۵۳,۰۹۸,۸۱۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۱۳۱,۲۷۹ ۱,۱۲۹,۶۰۶ ۱,۱۲۹,۶۰۶ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۴۱۳,۵۴۶ ۴۲,۲۶۲,۵۵۸,۳۵۲,۶۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۱۳۰,۹۳۷ ۱,۱۲۹,۲۶۸ ۱,۱۲۹,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۴۱۳,۵۴۶ ۴۲,۲۴۹,۹۳۳,۹۸۲,۰۶۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۱۵۷,۴۴۴ ۱,۱۵۵,۷۳۷ ۱,۱۵۵,۷۳۷ ۰ ۰ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۴۱۳,۵۴۶ ۴۳,۲۴۰,۲۲۶,۵۸۳,۶۹۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۱۵۷,۴۳۱ ۱,۱۵۵,۷۲۴ ۱,۱۵۵,۷۲۴ ۰ ۱۰۹,۱۵۳ ۱۴,۲۱۲,۸۳۴ ۰ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۴۱۳,۵۴۶ ۴۳,۲۳۹,۷۴۳,۳۶۴,۰۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۱۵۸,۸۶۱ ۱,۱۵۷,۱۵۰ ۱,۱۵۷,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۴,۱۰۳,۶۸۱ ۰ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۳۰۴,۳۹۳ ۴۳,۱۶۶,۷۶۲,۶۴۷,۰۶۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۱۶۳,۲۹۵ ۱,۱۶۱,۵۶۹ ۱,۱۶۱,۵۶۹ ۰ ۰ ۱۴,۱۰۳,۶۸۱ ۰ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۳۰۴,۳۹۳ ۴۳,۳۳۱,۶۱۲,۴۲۹,۲۰۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۱۷۳,۳۸۴ ۱,۱۷۱,۶۴۳ ۱,۱۷۱,۶۴۳ ۰ ۰ ۱۴,۱۰۳,۶۸۱ ۱,۷۱۳,۸۱۹ ۳,۲۳۱,۶۴۴ ۳۷,۳۰۴,۳۹۳ ۴۳,۷۰۷,۴۴۸,۷۶۰,۸۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۱۷۴,۹۵۵ ۱,۱۷۳,۲۸۹ ۱,۱۷۳,۲۸۹ ۰ ۲۴,۰۱۶ ۱۴,۱۰۳,۶۸۱ ۰ ۱,۵۱۷,۸۲۵ ۳۹,۰۱۸,۲۱۲ ۴۵,۷۷۹,۶۱۹,۵۷۵,۹۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۱۹۲,۲۱۶ ۱,۱۹۰,۵۲۵ ۱,۱۹۰,۵۲۵ ۰ ۰ ۱۴,۰۷۹,۶۶۵ ۰ ۱,۵۱۷,۸۲۵ ۳۸,۹۹۴,۱۹۶ ۴۶,۴۲۳,۵۸۲,۱۸۳,۵۹۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۲۰۲,۴۱۴ ۱,۲۰۰,۷۱۴ ۱,۲۰۰,۷۱۴ ۰ ۰ ۱۴,۰۷۹,۶۶۵ ۰ ۱,۵۱۷,۸۲۵ ۳۸,۹۹۴,۱۹۶ ۴۶,۸۲۰,۸۶۰,۹۸۱,۴۳۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۲۰۲,۴۰۳ ۱,۲۰۰,۷۰۳ ۱,۲۰۰,۷۰۳ ۰ ۰ ۱۴,۰۷۹,۶۶۵ ۰ ۱,۵۱۷,۸۲۵ ۳۸,۹۹۴,۱۹۶ ۴۶,۸۲۰,۴۳۷,۳۰۲,۲۱۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۲۰۲,۳۹۲ ۱,۲۰۰,۶۹۲ ۱,۲۰۰,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۴,۰۷۹,۶۶۵ ۰ ۱,۵۱۷,۸۲۵ ۳۸,۹۹۴,۱۹۶ ۴۶,۸۲۰,۰۱۵,۶۳۱,۴۹۹
  مشاهده همه